شنبه 29 تیر 1398 1:25
کمپ نوروزی در کتابخانه ها

طرح کمپ نوروزی از 29 اسفند 97 لغایت 12 فروردین 98 از ساعت 7:30 تا 22 به صورت یکسره در کتابخانه های ذیل اجرا می گردد. کسانی که مایلند از این طرح استفاده کنند، می توانند در کتابخانه مورد نظر ثبت نمایند.

فهرست کتابخانه های کمپ نوروزی

شماره تماس

کتابخانه / سالن مطالعه

منطقه

32602013

سالن مطالعه باغ غدیر

4

36514443

کتابخانه فرهنگسرای سبحان

5

36240375

کتابخانه شهید طاهری (واگذاری)

36308863

سالن مطالعه حضرت قائم (عج)

6

36681830

سالن مطالعه کوی امام

36606562

سالن مطالعه بانو امین (واگذاری)

34657174

کتابخانه طغرایی

7

34505126

سالن مطالعه شهرک کاوه

33118336

سالن مطالعه فیض (واگذاری)

8

35573626

کتابخانه استاد همایی (واگذاری)

10

35816322

کتابخانه بانو صفارزاده

32291778

کتابخانه راغب اصفهانی (واگذاری)

35570139

سالن مطالعه پروین اعتصامی (واگذاری)

33340100

سالن مطالعه درخشان (واگذاری)

11

34357181

فرهنگسرا و سالن مطالعه معرفت (واگذاری)

12

34210118

سالن مطالعه ملک شهر

37756814

کتابخانه رودکی

13

37813738

سالن مطالعه امیرحمزه (واگذاری)

37883965

سالن مطالعه شفق (واگذاری)

37803828

سالن قائمیه (واگذاری)

37817142

کتابخانه عبادت

35569789

سالن مطالعه سودان زینبیه (واگذاری)

14

پرینت